Optimerare-for-solceller-white-bg-600-600px

Optimerare för solceller

Om du är på väg att investera i en anläggning med solceller kan en eller flera optimerare för solcellsmoduler vara ett bra tillägg.

Optimerare som kopplas till enskilda eller par av solceller innebär att anläggningen kan producera el med hög verkningsgrad, även när förhållandena inte är optimala. Här kommer vi att gå igenom de vanligaste frågorna om optimerare för solceller och reda ut när det är en bra idé att ha optimerare, och när du inte behöver dem.


Vad är optimerare för solceller?

Optimerare, eller MPPT-moduler (Maximum power point tracking) som dem också kallas kan ge ökad produktion vid skuggning för vissa installationer. När skugga påverkar en enskild solpanel i en grupp av solpaneler på samma “slinga” – eller “sträng” så sänks verkningsgraden inte bara på den solpanelen som skuggas utan på strängen i sin helhet. Här kan moduler av MPPT-typ minska produktionsbortfallet i strängen på grund av skuggning.

Skuggning kan såklart bero på flera orsaker och det är ofta svårt att utreda helhetsbilden eftersom solen står i olika vinklar över ett dygn och årstiderna – det kan hamna ett löv på en solcell, det kan vara ett träd och skorsten som skuggar, smuts och pollen eller fåglar som har lämnat avföring.

Det krävs inte att du har optimerare för solceller för att du ska kunna producera din egen el, och sänka dina energikostnader. I de flesta fall där skuggning inte är allvarlig behöver du inte använda dig av MPPT-moduler alls. I en del fall kan du dock höja produktionen så pass mycket med optimerare för solceller att det motiverar den extra kostnad tillägget medför. Tänk på att optimerare för solceller är komponenter som kräver el för att fungera. Om optimerare installeras i solcellsanläggningar där de inte gör någon större nytta finns det faktiskt risk för att elproduktionen sjunker något. Samtidigt som de höjt priset på din anläggning genom inköpskostnaden.

Optimerare för solceller fästs på varje eller varannan solpanel. Optimerarens funktion är att maximera effekten genom att varje panel får rätt spänning individuellt. Du styr alltså ström och spänning på panelnivå. På så vis påverkas inte hela solcellsanläggningen av att delar av den ligger i skugga.

En växelriktare omvandlar sedan likströmmen som solcellerna producerar till växelström. Precis som i en anläggning utan optimerare. Särskilt du som har ett tak där solceller monteras i olika väderstreck eller i olika vinklar kan tjäna på att använda optimerare. Samma sak gäller fastigheter som är belägna så att delar av taket ibland hamnar i skugga. Då kommer olika delar av din anläggning att ha olika hög verkningsgrad beroende på var solen står på himlen. Om huset ligger öppet och alla solpaneler monterats i samma väderstreck behövs inte optimerare för solceller för att uppnå hög verkningsgrad.

Det finns flera fördelar med optimerare

Förutom att en anläggning med optimerare kan bli effektivare när en del av den skuggas uppskattar många ägare det faktum att optimerare ger information som kan avläsas om hur anläggningen fungerar. Dvs. du kan avläsa produktionen på din solcellsanläggning mer detaljerat genom att den avläses vid varje optimerare (1-2 solpaneler) snarare än per strängnivå (6-10 paneler), eller växelriktarnivå (hela solanläggningen). Optimerare kommunicerar typiskt sett trådlöst, och du kan du läsa av informationen via en mobiltelefon medelst en app och få avancerad information om din elproduktion. Detta ger användaren hypotetiskt sett extra kontroll.

Optimerare kan också höja verkningsgraden om vissa paneler degraderas snabbare än andra, över tid. Om du har optimerare så ser du dessutom direkt om en solpanel slutat att fungera, och kan åtgärda problemet. För att kunna upptäcka brister i systemet utan optimerare behöver man skicka upp en elektriker på taket.

När det gäller optimerare för solceller och brandrisk så finns det de som hävdar att optimerare kan vara bra ur brandsäkerhetssynpunkt. Detta eftersom man kan stänga av delar av systemet och få bort spänning i det vid brand. Om detta fungerar eller inte i praktiken är dock omdiskuterat.

Det finns en hel del nackdelar också

Att installerare en optimerare per solpanel, eller per två eller tre solpaneler innebär en extra kostnad för din solanläggning. Typiskt sett bedömer man kostnaden till 5-10% av totalkostnaden. Detta måste sättas i relation till produktionsökningen det innebär på din solanläggning och om du som användare ser fördelar med den extra styrningen / informationen som det ger.

På ett tak med lite skugga är ofta den ökade produktionen mindre än kostnaden för att installera optimerare över en livscykel.

Ett relaterat perspektiv är att optimerare innehåller elektronik och chip för att kunna utföra styrningen, och att dessa delar sannolikt går sönder före solpanelerna i sig. Solpaneler är ofta garanterade att hålla mellan 20 -30 år, medans en optimerare sannolikt behöver bytas före detta. Det innebär att du får en anläggning med betydligt kortare livscykel, samtidigt som såklart är omständligt att byta dessa, då de sitter under solpanelerna på ditt tak.

Valmöjligheter 2022

Optimerare kan fungera på olika sätt. Det finns till exempel växelriktare och solceller med inbyggd optimerare och då behöver du inte ansluta en separat enhet.

Var noga med att välja PPT-moduler som fungerar tillsammans med de övriga komponenterna i anläggningen. Hänsyn kan behöva tas utifrån vad det är för växelriktare och om solcellerna är monokristallina, polykristallina eller av typen tunnfilmssolceller. Växelriktaren är hjärtat i en solcellsanläggning och ofta väljer man mellan en så kallad strängväxelriktare eller optimerare med växelriktare. Att ha optimerare är alltså inte alltid självklart utan det beror på vad man prioriterar och vad man har för typ av solcellsanläggning.

Vissa solcellsoptimerare fungerar bara tillsammans med växelriktare av samma fabrikat. Andra optimerare är mer flexibla och kan användas tillsammans med många olika växelriktare.

Optimerare-exempel-tigo-huawei-solaredge-hero-1200-800px-1

Två vanliga märken för optimerare är det israeliska Solaredge och det amerikanska bolaget Tigo som grundades 2007. I dagsläget är dock Solaredges optimerare förbjudna att sälja på den Svenska marknaden. Skälet är att ett beslut av elsäkerhetsverket som anger skälet till att deras optimerare avger störningar. Ett annat vanligt märke för optimerare av solpaneler är Huawei.

Ett alternativ till att använda optimerare för solceller är att ha fler än en traditionell strängväxelriktare. Har du solpaneler i två väderstreck kan det alltså vara en idé att ha två vanliga växelriktare som ansvarar för varsitt system med seriekopplade solpaneler istället för att montera optimerare. På flera växelriktare har du möjlighet att koppla dina solceller på fler än en sträng som standard.

Som vanligt när det gäller elektroniska komponenter så kan du välja mellan optimerare i olika prisklasser. Ofta får du komponenter som kan förväntas hålla längre och ge en större positiv påverkan på dina solceller om du betalar lite mer. Om du väljer optimerare med lång garanti så kan du räkna med att de också har lång förväntad livslängd. Som vi nämnt ovan är det dock osannolikt att inköpta solcellsoptimerare kommer att hålla lika länge som själva solpanelerna.

Kostnad & ekonomi

Om man ska köpa till optimerare eller är en ekonomisk fråga i första hand. En enda optimerare kostar omkring 800 kronor och kopplas till en eller två solpaneler.

Vad det blir för kostnad totalt beror alltså helt på hur många solpaneler som sitter på taket. I en normal anläggning på 10 kW behöver man omkring 25 solpaneler. En solpanel kostar ett par tusen kronor, så kostnaden för optimerare blir inte försumbar i förhållande till det. I ett komplett system brukar man säga att optimerare för solceller har ett pris på 5–10 % av den totala kostnaden för en solcellsanläggning.

Har du en anläggning på 15 kW eller mer är det troligare att dina solpaneler producerar olika mycket el vid olika tidpunkter än om anläggningen är liten. Utifrån det kan man dra slutsatsen att optimerare inte lönar sig lika mycket i en anläggning på 5 kW eller mindre. Men där ska man inte generalisera för mycket utan det handlar om individuella förutsättningar. En expert kan hjälpa dig att bedöma om det lönar sig med optimerare för solceller på din fastighet.

Optimerare köps ofta i samband med att man investerar i solceller, men de kan också monteras i efterhand, om du tycker att det verkar finnas en anledning till det. Det blir dock billigare att installera optimerare när solcellerna monteras, och den extra kostnad för installationsarbetet det innebär att göra det i efterhand kan betyda att det inte är värt det.

Paket och installatörer

Att köpa solceller med optimerare är okomplicerat, de erbjuds ofta i samma butik. Det vanligaste är att man gör det i anslutning till att en hel solcellsanläggning kommer upp på taket.

Det är upp till varje installatör som erbjuder solcellspaket att bestämma om optimerare ska ingå eller inte. Det vanligaste är dock att optimerare inte ingår. Många anser att det inte behövs optimerare för solceller om det inte finns speciella omständigheter som talar för det. Hos de aktörer i branschen som erbjuder optimerare så är det ett extra tillbehör som många avstår från. Tänk på att det inte bara blir en högre kostnad för material i en solcellsanläggning med optimerare, utan att det också blir en extra kostnad för monteringen. Alla företag som monterar solceller kan också förse dem med optimerare.

Installation & placering

Installation av solceller är ett arbete som kan delas in i mekanisk montering och elektriska installationer.

Många företag erbjuder nyckelfärdiga system och står för allt arbete, men har du som privatperson har också möjlighet att utföra den mekaniska monteringen utan någon form av behörighet.

De elektriska installationerna ska alltid genomföras av en auktoriserad elektriker. Det är lag på det, och att bryta mot det kan innebära en fara eftersom det handlar om starkström – ofta över 800 volt (vanligt eluttag är 230 volt). Faktum är att inte ens vanliga elektriker kan installera solceller, utan det krävs en särskild kunskap och certifiering hos den aktuella elektrikern för just starkström s.k. a-auktorisation. Listan på vad du faktiskt kan göra själv är relativt kort i Sverige.

Solcellsoptimerare kommer oftast med någon typ av fästen som du kan använda för att fästa denna på ramen där själva solcellspanelerna är installerade.

Var installeras optimeraren i förhållande till övriga delar?

Det är relativt enkelt att montera optimerare för villatak. När det gäller flera av komponenterna i en solcellsanläggning kan det finnas flera alternativ för placeringen. Växelriktare och batteri placeras till exempel ofta i en källare eller ett uppvärmt garage om det är där elcentralen sitter. Optimerarna ska dock sitta i anslutning till respektive solcell. Alltså uppe på taket, om det inte handlar om solceller på en markställning.

En solcellsanläggning ser det ofta ut såhär: 1-2 Solceller > Optimerare > Brytare > Växelriktare > Brytare > Elcentral. I detta schema kan det också ingå batteri på växel- eller likströmssidan beroende på vilken typ av växelriktare du har.

Sammanfattning

Optimerare för villatak kan göra så att du får ut ett större värde av din anläggning med solceller. Om de installeras på tak där det verkligen gör nytta kan elproduktionen höjas med flera procent – vilket blir ganska stora belopp om du räknar på lång sikt (10-30 år).

Solceller har lång förväntad livslängd, men optimerare håller mycket sannolikt kortare tid än solpanelerna . Om taket inte är utsatt för viss typ av skuggning över ett helår, så är det en onödig extra kostnad. Med optimerare får du dock mer detaljerad information om produktionen på enskilda block av solpaneler.

Här är några egenskaper som en solcellsanläggning med optimerare får och som är argument för att du ska köpa optimerare för solceller:

  • Verkningsgraden höjs om olika paneler med solceller producerar olika mycket el på grund av skuggning
  • Du får större möjlighet att övervaka din anläggning och dra slutsatser utifrån data
  • Du upptäcker problem med enskilda solpaneler i ett tidigare skede

Här är ett par argument som kan användas mot idén att skaffa optimerare för solceller:

  • Verkningsgraden höjs inte tillräckligt mycket i förhållande till den extra kostnaden
  • Med optimerare kan du behöva byta växelriktare till en mer avancerad och därmed dyrare variant.
  • Med optimerare är det fler komponenter i din anläggning som kan gå sönder eller behöva service

Det kan verka som att det svårt att avgöra om man vinner eller förlorar på att skaffa optimerare för solceller. För en erfaren installatör brukar det dock vara ganska uppenbart om fastigheten kräver solceller med eller utan optimerare. Det är mycket viktigt att optimerare, växelriktare och solceller fungerar tillsammans.